Jogszabályváltozások, új rendelkezések - 2019. február

korny_jog.jpgA Magyar közlöny 30. számában került kihirdetésre a Kormány 24/2019. (II. 27.) Korm. rendelete, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendeletmódosítás főként apróbb pontosításokat, kiegészítéseket tartalmaz a korábbi rendelethez képest, pl. módosult a HR szektor, és az MR szektor definíciója is, mely így egyszerűbb, és egyértelműbb megfogalmazást kapott a korábbi változathoz képest.

„14. HR szektor: az üzemszerűen helyhez kötött vagy szállítható, vagy helyváltoztatásra képes, de szállítás vagy helyváltoztatás közbeni önálló hűtésre nem alkalmas, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a fenti meghatározásnak megfelelő hűtőberendezések, légkondicionáló berendezések, hőszivattyúk, tűzvédelmi berendezések, elektromos kapcsolóberendezések, hűtőkonténerek;”

„22. MR szektor: a szállítható vagy helyváltoztatásra képes, szállítás vagy helyváltoztatás közbeni önálló hűtésre alkalmas, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett mobil rendszerek és alkalmazások;

Lényeges változás a rendelet 3.§-ban, hogy a rendelet hatálya alá eső termékek EU-n kívülről történő behozatalának ellenőrzése tárgyában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékességét állapítja meg.

Pontosításra kerültek a gyártói, forgalmazói regisztráció, és adatszolgáltatás szabályai, valamint az esetleges mulasztások során kiszabható bírság mértéke is.

A rendeletmódosítás a kihirdetését követő 16. naptól, vagyis 2019. március 14-től hatályos.

A 2019. évi 50. Magyar Közlönyben került kihirdetésre a Kormány 61/2019. (III. 26.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról. Ezzel együttesen módosult a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet is.

A módosítások kizárólag a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályákra vonatkozó zajvédelmi szabályokat, és követelményeket állapítanak meg, mely Magyarországon jelenleg egyedül a Hungaroring Sport Zrt. kezelésében álló mogyoródi versenypályát érinti. Mivel a jogszabályváltozás partnereinket is érintő változásokat nem állapít meg, így ennek részletes ismertetésétől eltekintünk.

A módosítás a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, vagyis 2019. április 3-án.

A Magyar Közlöny 53. számában került kihirdetésre a belügyminiszter 10/2019. (III. 29.) BM rendelete a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról.

A módosító rendelet az alábbi egyetlen változtatást iktatta be az alap jogszabályba:

„A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 6. § (5) bekezdésében az „április 15. napjától szeptember 30. napjáig” szövegrész helyébe a „március 1. napjától október 31. napjáig” szöveg lép.”

A fenti rendelet a saját célú vízhasználatokat, saját célú üzemeltetés alá eső vízilétesítményeket nem érinti.

A rendelet hatálya a mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító

a) állami tulajdonban lévő vízilétesítményekre – a koncesszió körébe tartozó vízilétesítmények kivételével –, és

b) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 6/A. §-a szerinti nem állami tulajdonban lévő vízilétesítményekre terjed ki, amennyiben azok üzemeltetését a vízügyi igazgatóság vagy a vízügyi igazgatósággal kötött üzemeltetési szerződés alapján egyéb vízszolgáltató szervezet (a továbbiakban együtt: üzemeltető) látja el.

A rendeletmódosítás 2019. március 30-tól hatályos.