Közelgő környezetvédelmi adatszolgáltatási határidők - 2019. január

okir.jpgÍgy év elején elsősorban a közelgő adatszolgáltatási kötelezettségekre hívnánk fel figyelmüket. Idén is – hasonlóan a korábbi évekhez – az adatszolgáltatásokat kizárólag elektronikus úton, az ún. OKIR rendszer keretében lehetséges teljesíteni. A korábbi papír alapú bevallásokat a hatóság nem fogadja már be.

Az elektronikus adatszolgáltatáshoz az általános nyomtatványkitöltő programot szükséges alkalmazni, melyben az adatlapok is kitöltésre kerülnek. Az adatszolgáltatást ügyfélkapus regisztrációval, interneten keresztül lehet teljesíteni, melyet társaságunk a korábbi meghatalmazásunk alapján teljesít.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelete alapján minden évben, március 1-ig hulladékos adatszolgáltatást szükséges benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz a tárgyévet megelőző teljes üzemi évben keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról.

A hulladékos adatszolgáltatás alapja, minden esetben az évközben naprakészen vezetett hulladékos nyilvántartás, és a hulladékszállításokra vonatkozó bizonylatok, szállítólevelek, mérlegjegyek, kísérőjegyek.

Azon gazdálkodók, akik telephelyükön hulladékkezelési tevékenységet végeznek szintén szükséges adatot szolgáltatniuk hulladékkezelési tevékenységükről. A nem veszélyes hulladékot kezelő szervezeteknek tárgyévet követő év március 1-ig (a keletkező hulladékok adatszolgáltatásával egy időben), a veszélyes hulladékot kezelőknek tárgynegyedévet követő hónap 8. munkanapjáig szükséges adatszolgáltatásukat benyújtani.

Szintén év elején jelentkező adatszolgáltatási kötelezettség a légszennyező források üzemviteli adatait tartalmazó ún. éves levegőtisztaság-védelmi jelentés (LM). Az LM adatszolgáltatás benyújtását a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31.§ (2) pontja alapján, tárgyévet követő év március 31-ig szükséges teljesíteni. A levegős adatszolgáltatás egyaránt vonatkozik a telephelyeken üzemeltetett – bejelentés köteles – légszennyező pontforrásokra, a diffúz légszennyező forrásokra is (pl. állattartó telepek, vagy szárítóberendezések, stb.). A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást a légszennyező források üzemnaplói alapján tölti ki társaságunk.

Az üzemnaplóban rögzített üzemviteli adatok alapján kerül meghatározásra levegőterhelési díj mértéke is, melyet társaságunk számol ki partneri részére az előző évek gyakorlatához hasonlóan. A levegőterhelési díj az ún. környezetterhelési díj egy fajtája, melyet a 2003. évi LXXXIX. törvény határoz meg. A levegőterhelési díjat adó formájában szükséges megfizetni, ezért az ez ügyben eljáró hatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A törvény 20.§-a értelmében a kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.

Általában szintén tárgyévet követő év március 31-ig jelentkező (ahol ez eltérő azt jeleztük érintett partnereink felé) adatszolgáltatási kötelezettség az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező telephelyek vonatkozásában az éves környezeti beszámoló jelentés elkészítése. A jelentést minden olyan telephely esetében szükséges elkészíteni, melyre 2018. üzemi évben (akár tört évben is) egységes környezethasználati engedély került kiadásra, ill. volt érvényben.

Szintén az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységet végzők esetében szükséges megemlítenünk az éves felügyeleti díj megfizetésével kapcsolatos kötelezettséget, melyet a 1995. évi LIII. törvény 96/B.§-a állapít meg. Az éves felügyeleti díjat egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező telephelyenként, minden év február 28-ig szükséges megfizetni. Az éves felügyeleti díj mértéke 200.000 Ft, nagy létszámú állattartó telepek esetében 100.000 Ft. A felügyeleti díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett, a területileg illetékes környezetvédlemi hatóság számlájára szükséges befizetni, mely számlaszámokat a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet melléklete tartalmazza.

Továbbá felügyeleti díjfizetési kötelezettség terheli a hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatókat (hulladékgazdálkodási engedélyhez, vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek) is, a 2012. évi CLXXXV. törvény 82/A.§-a alapján.

A felügyeleti díj mértéke:

a) hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40.000 forint,

b) nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 25.000 forint.

A felügyeleti díjat tárgyév február 28-ig szükséges megfizetni a környezetvédelmi hatóság számára, a 95/2013. (X. 14.) VM rendelet 1. mellékletében található számlaszámok egyikére.