Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2015. április 7.

Jelentõsebb jogszabályváltozások, új környezetvédelmi vonatkozású rendelkezések az elmúlt idõszakban

Új elõírások a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatban

A 2015. évi Magyar Közlöny 13. számában került kihirdetésre a Kormány 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl. A rendelet a kihirdetését követõ 8. naptól, vagyis 2015. február 18-tól hatályos.

Az új jogszabály hatályba lépésével egyidejûleg a korábbi 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályát vesztette.

Az új jogszabály kapcsán az alábbiakban a lényegesebb új szabályozási elemeket emelnénk ki, elsõsorban üzemeltetõi szemszögbõl: A rendelet hatálya az 1005/2009/EK, és a 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti anyagokra és az azokkal Magyarország területén folytatott tevékenységekre, termékekre, berendezésekre és létesítményekre terjed ki. Melyek ezek az anyagok?

A 1005/2009/EK rendelet az ún. ózonréteget lebontó anyagokkal (ODS) kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan állapítja meg a követelményeket. Ezek az anyagok elsõsorban a fluorozott, klórozott, és brómozott szénhidrogének vegyületcsoportját jelentik, melyek részletes felsorolása az EK rendelet I.-V. mellékleteiben szerepel.

A 517/2014/EU rendelet kifejezetten a fluor tartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozik, mint pl. a telítetlen fluorozott szénhidrogének, a fluorozott éterek, a fluránok, perfluorozott vegyületek, stb. Ezek a vegyületek elsõsorban mint ipari, ill. háztartási hûtõközegek kerülnek alkalmazásra hûtõgépekben, klíma berendezésekben.

Jelentõs változás a fenti anyagokkal kapcsolatos szabályozásban, hogy átalakult a hatósági struktúra, és ezentúl a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság látja el a hatósági szerepet ezen anyagokkal kapcsolatos kérdésekben.

A klímagázt tartalmazó tûzoltó-technikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tûzvédelmi rendszerekkel kapcsolatban, az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség, illetve a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósága jár el.

A gépjármû-szervizek megfelelõ képesítésének helyszíni ellenõrzésében és a hûtõkamionok- és pótkocsik mûszaki vizsgáztatása során a Nemzeti Közlekedési Hatóság az illetékes hatósági szerv.

Négy nagyon lényeges új jogszabályi definíciót, ill. elnevezést szükséges megjegyezni az új rendelet kapcsán, mivel minden elõírást ezen megnevezésekkel ellátva határoz meg az új jogszabály. Az elsõ ilyen megnevezések (tulajdonképpen rövidítések) magukat a szabályozással érintett vegyületcsoportokat jelölik, melyek az alábbiak:

F-ÜHG: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1–5. pontjában meghatározott és egyéb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó anyagok és keverékek. Ide tartoznak a már említett fluor tartalmú üvegházhatású anyagok, melyek az alábbi kategóriákba kerültek besorolásra:

fluortartalmú üvegházhatású gázok: fluorozott szénhidrogének, perfluor-karbonok, kén-hexafluorid és egyéb, fluort tartalmazó üvegházhatású gázok, az I. mellékletben felsoroltak szerint, vagy az ezen anyagok bármelyikét tartalmazó keverékek;

fluorozott szénhidrogének vagy HFC-k: az I. melléklet 1. szakaszában felsorolt anyagok, vagy az ezen anyagok bármelyikét tartalmazó keverékek;

perfluor-karbonok vagy PFC-k: az I. melléklet 2. szakaszában felsorolt anyagok, vagy az ezen anyagok bármelyikét tartalmazó keverékek;

kén-hexafluorid vagy SF 6: az I. melléklet 3. szakaszában felsorolt anyag, vagy az ezt az anyagot tartalmazó keverékek;

keverék: két vagy több olyan anyagból álló folyadék, amelyek közül legalább az egyik az I. vagy a II. mellékletben felsorolt anyag;

ORLA: az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. és 10. pontjában meghatározott anyagok, melyek az alábbi csoportosítás szerinti anyagok:

szabályozott anyagok: az I. mellékletben felsorolt anyagok, beleértve izomerjeiket is, akár önmagukban vagy keverékben, továbbá akár gyári új, visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált anyagról legyen is szó;

új anyagok: a II. mellékletben felsorolt anyagok, akár önmagukban vagy keverékben, továbbá akár gyári új, visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált anyagokról legyen is szó;

A másik két ilyen lényeges fogalom a felhasználási területet jelöli, attól függõen, hogy a vegyületek hol, és milyen tevékenység keretében kerülnek alkalmazásra.

HR szektor: az üzemszerûen helyhez kötött klímagázt tartalmazó vagy azzal mûködtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a helyhez kötött hûtõberendezések, helyhez kötött légkondicionáló berendezések, helyhez kötött hõszivattyúk, helyhez kötött tûzvédelmi berendezések, helyhez kötött elektromos kapcsoló-berendezések, F-ÜHG-ból vagy ORLA-ból elõállított oldószereket tartalmazó helyhez kötött berendezések;

MR szektor: az üzemszerûen helyet változtató, vagy üzemszerûen helyváltoztatásra képes klímagázt tartalmazó vagy azzal mûködtetett mobil rendszerek és alkalmazások, így különösen hûtõkamionok és hûtõ-pótkocsik hûtõegységei;

Leegyszerûsítve a HR szektor a helyhez kötött berendezéseket, tevékenységeket jelöli, az MR szektor a mozgó, mobil berendezéseket, jármûveket jelöli.

A 14/2015. kormányrendelet 5. § (2) bekezdése szerint a hatóság adatbázisába regisztrációra köteles:

a) minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal mûködtetett berendezéseket az ország területén gyárt, oda behoz vagy onnan kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez;

b) minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead;

c) minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal elõtöltött vagy azzal mûködtetett alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;

d) minden olyan üzemeltetõ, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó - honvédségi alkalmazásnak nem minõsülõ - alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol.

A regisztrációt az adatbázis megnyitását követõen 2015. április 30-ig kell teljesíteni mindazon érintett, már mûködõ üzemeltetõknek és tulajdonosnak, akik szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagáz töltetû alkalmazással rendelkeznek, és azon vállalkozásoknak, akik klímagázokkal kapcsolatos, képesítéshez kötött tevékenységet végeznek és a rendelet hatálybalépését megelõzõen még nem regisztráltak az adatbázisban.

A jogszabály 17.§-a szabályozza az F-ÜHG-t tartalmazó berendezések üzemeltetõinek kötelezettségeit, mely lényegében azonos a korábbi jogszabály által is már elõírt kötelezettségekkel. Ez alapján az üzemeltetõ kötelezettsége, és felelõssége, hogy szivárgás-észlelõ rendszert építsen ki, és hogy képesített vállalkozást bízzon meg a szükséges ellenõrzések, szivárgásvizsgálatok, adatszolgáltatások elvégzésével. A berendezések szivárgásvizsgálatát kizárólag a 4. melléklet szerinti kategóriának megfelelõen képesített természetes személy végezheti, képesített vállalkozás alkalmazottjaként. A telepítésrõl és az ellenõrzésekrõl készült jelentéseket a Hatóság adatbázisába is fel kell tölteni a telepítést és az ellenõrzést követõ 8 munkanapon belül.

A 19.§ értelmében az üzemeltetõ a gépkönyv és eseménynapló vezetési kötelezettségét a Hatóság adatbázisába való üzemeltetõi és hûtõköri regisztrációval, valamint a hûtõkörhöz képesített vállalkozás hozzárendelésével teljesíti. A képesített vállalkozás képesített alkalmazottja vezeti az üzemeltetõ hûtõkörén történt, képesítést igénylõ beavatkozások – telepítés, javítás, szivárgásvizsgálat, F-ÜHG közeg feltöltés és lefejtés – adatbázisban rögzítendõ jegyzõkönyveit, amely adatokat az adatbázisba is köteles feltölteni a vizsgálat elvégzését követõ 8 munkanapon belül.

Hasonló struktúrában eddig is kötelezõ volt az üzemeltetõk részérõl a hatósági adatbázisba történõ regisztráció, és a berendezéseik szivárgásvizsgálatának elvégeztetése arra jogosult vállalkozással, mely korábban az ún. HLH Monitoring rendszer keretében történt. Akik a témában érintettek voltak eddig is, bizonyára tapasztalták, hogy a HLH Monitoring internetes weboldal már nem mûködõképes, helyette más úton szükséges teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeket.

Az új hatósági adatbázis a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság weboldalán keresztül érhetõ el, a http://nkvh.kormany.hu/ linken keresztül, a „Klímagáz adatbázis” menüpontban. Az új adatbázis struktúrájában gyakorlatilag megegyezik a régi rendszerrel, annak mûszaki adatai kerültek átkonvertálásra, így természetesen a régi regisztrációkkal elméletileg lehetséges a bejelentkezés az új weboldalon is. Az új adatbázis 2015. március 26. napján reggel 08.00 órától hivatalosan is elérhetõ.

A 14/2015. Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése értelmében az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására kiadott, a képesítési és képzési programokra vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító közösségi jogi normák alapján kiadott képesítési és képzési igazolások azok érvényességi idejének lejárati dátumáig, de legalább 2015. július 1-jéig továbbra is hatályosak.

Ez azt jelenti, hogy a képesítési jogosultságok érvényessége 2015. július 1. napjáig automatikusan meghosszabbodik, az érvényesség dátuma a Klímagáz adatbázisban automatikusan átvezetésre kerül, így annak megnyitását követõen az adatbázisban már az új érvényességi dátumok fognak szerepelni. Ez a rendelkezés nem érinti a 2015. július 1. napja után lejáró képesítési jogosultságok érvényességi idejét, azok az abban szereplõ határnapig továbbra is érvényesek. A cégképesítések a korábbi rendelkezéseknek megfelelõen továbbra is érvényesek.

Mindenképpen javasoljuk azon ügyfeleink részére, akik a korábbi HLH Monitoring rendszerben már rendelkeztek regisztrációval, hogy a korábbi belépési adataikkal lépjenek be az új weboldalon, és ellenõrizzék le, hogy az új adatbázis megfelelõ adatokat tartalmaz. Elképzelhetõ, hogy a konverzió során hibák léptek fel, és egy áttekintéssel, ellenõrzéssel megelõzhetõek a késõbbi ebbõl adódó problémák. Javasoljuk továbbá, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szerzõdött szivárgásvizsgáló partnereikkel, és gyõzõdjenek meg róla, hogy az adatbázisban az adatok feltöltése az új rendszerben is folyamatosan megtörténik, továbbá hogy a szivárgásvizsgálatot végzõ cég 2015. július 1. napját követõen rendelkezik-e érvényes képesítési jogosultságokkal.

Az új jogszabály a 2015. évi Magyar Közlöny 33. számában már módosításra is került az 55/2015. (III. 17.) Korm. rendelettel, azonban ez csak pontosításokat tartalmaz a korábbi kiadott változathoz képest.