Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2015. július 6.

Jelentõsebb jogszabályváltozások, új környezetvédelmi vonatkozású rendelkezések az elmúlt idõszakban

Klímavédelmi felügyeleti díj

A Magyar Közlöny 79. számában került kihirdetésre a nemzeti fejlesztési miniszter 30/2015. (VI. 9.) NFM rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról.

A módosító rendelet az éves klímavédelmi felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó technikai információkat változtatta, az alábbiak szerint:

6/A. § (1) Az Éhvt. 10/C. §-a szerinti éves klímavédelmi felügyeleti díjat átutalási megbízással az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdésében rögzítettek szerint két egyenlõ részletben minden év június 30. napjáig és december 31. napjáig kötelesek megfizetni az energiapolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett NFM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

(2) Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyfél F-Gáz ügyfélazonosítóját és az „éves klímadíj” megjelölést mint a befizetés jogcímét.

(3) A befizetett éves klímavédelmi felügyeleti díjról a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság elektronikus számlát állít ki, amelyet az éves klímavédelmi felügyeleti díj befizetését követõ harminc napon belül megküld az éves klímavédelmi felügyeleti díj befizetõjének.

(4) Az éves klímavédelmi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítésérõl a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a Klímagáz adatbázisban nyilvántartást vezet. Az éves klímavédelmi felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabály elõírásait kell alkalmazni.

A jogszabály módosítás a kihirdetését követõ napon, vagyis 2015. június 10-én lép hatályba.

Tekintettel arra, hogy a fenti módosításhoz részben kapcsolódó témát érint, itt kívánjuk közzétenni változtatások nélkül, a Nemzeti Klímavédelmi hatóság tájékoztató levelét, melyet több érintett partnernek is megküldtek. Ezzel elõsegítendõ, hogy az információ olyan helyre is eljuthasson, ahova a hatóság esetleg nem küldte meg közvetlenül.

Tisztelt Ügyfeleink!

A klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséhez kapcsolódó hatósági felügyelet és nyilvántartási feladatok ellátása kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket. 2015. június 8. napján hatályba lépett a 2007. évi LX. törvény 10/C. §-a. A törvényi rendelkezések érelmében minden olyan vállalkozás, amely fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végez, illetõleg az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) és (2) bekezdése szerint szivárgásvizsgálatra kötelezett alkalmazások üzemeltetõi és tulajdonosai kötelesek.

- a Klímagáz adatbázisban regisztrációs kötelezettségüknek eleget tenni és

- éves klímavédelmi felügyeleti díjat fizetni.

A klímavédelmi felügyeleti díj éves mértéke

a) HR-I és nagykereskedõ kategória esetén 31 000 forint,

b) HR-IV, MR-I és viszonteladó kategória esetén 26 000 forint,

c) HR-II és MR-II kategória esetén 21 000 forint

d) HR-III és MR-III kategória esetén 16 000 forint, valamint

e) tulajdonos és üzemeltetõ esetében hûtõkörönként 30 Ft/F-ÜHG tCO2, de legalább 2 000 forint.

A felügyeleti díjat az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet szerint két egyenlõ részletben minden év június 30. napjáig és december 31. napjáig kell megfizetni az energiapolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyfél F-Gáz ügyfélazonosítóját és az „éves klímadíj” megjelölést, mint a befizetés jogcímét.

Mindazok, akik a tevékenységüket a tárgyév január 1. és június 30. napja vagy július 1. és december 31. napja között kezdik meg vagy az alkalmazások telepítésére ugyanezen idõszakok között történik meg, a felügyeleti díj adott félévre megállapított arányos részét kell megfizetni június 30., az azt követõen megkezdett tevékenység esetén december 31. napjának esedékességével. A befizetendõ díj mértéke tekintetében tájékoztatást nyújt a Klímagáz adatbázis az ügyféli adatlapra belépve a Saját adataim menü alatt.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a 2007. évi LX. törvény 10/C. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint a felügyeleti díj meg nem fizetése jogkövetkezményt von maga után az alábbiak szerint. A Hatóság a határidõ lejártát követõ 8 napon belül fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és a felügyeleti díj megfizetésére kötelezõ határozatot hoz. A felügyeleti díjat annak esedékességétõl az elmulasztott fizetési kötelezettség teljesítés napjáig a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû késedelmi pótlék terheli. A teljesítési határidõ eredménytelen elteltét követõen a Hatóság a felügyeleti díj behajtása érdekében soron kívül megkeresi az illetékes adóhatóságot, az ugyanis adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. A felügyeleti díj és a késedelmi pótlék megfizetéséig a Hatóság felfüggeszti a vállalkozás képesítésének érvényességét.

Továbbá a 14/2015. Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint, ha a vállalkozás, üzemeltetõ vagy tulajdonos az éves felügyeleti díjfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget és kötelezettségét a Hatóság külön erre irányuló felhívását követõ 8 munkanapon belül sem teljesíti - az eset összes körülményének mérlegelése mellett - a Hatóság 40 000 forinttól 500 000 forintig terjedõ klímavédelmi bírságot szab ki.

Üdvözlettel,

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

A fenti tájékoztató levéhez kiegészítésül annyit tennénk hozzá, hogy azon társaságok, akik korábban már rendelkeztek regisztrációval az ún. HLH Monitoring rendszerben, mert pl. a törvény hatálya alá esõ hûtõ-, klíma berendezést üzemeltetnek a telephelyükön, az õ felhasználói adataik, és a már rögzített berendezés adataik automatikusan átültetésre kerültek a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Klímagáz adatbázis elnevezésû rendszerébe, ahogy arról korábbi hírlevelünkben már részletesebb tájékoztatást adtunk. A Klímagáz adatbázis a http://nkvh.kormany.hu/ weboldalon érhetõ el.

Ilyen esetben ismételt regisztráció nem szükséges, azonban javasoljuk partnereinknek, hogy lépjenek be felhasználói adataikkal az új weboldalon, és ellenõrizzék, hogy ott megfelelõ regisztrációs, és berendezés adatok találhatóak, ill. ellenõrizzék, hogy a megbízott szivárgásvizsgáló partnerük a szivárgásvizsgálati adatokat teljeskörûen rögzítette-e a rendszerben. Természetesen a berendezések tulajdonosait, üzemeltetõit a fenti jogszabály e) pontja szerinti klímavédelmi felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség változatlanul érinti, mely függetlenül attól, hogy valaki rendelkezett-e korábban regisztrációval, vagy sem.