Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2015. október 6.

Jelentõsebb jogszabályváltozások, új környezetvédelmi vonatkozású rendelkezések az elmúlt idõszakban

Új szabályozás a veszélyes hulladékok tárolása tekintetében

A 2015. évi 115. Magyar közlönyben került kihirdetésre a Kormány 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól. Az új rendelet kiadása, egyben azt is jelentette, hogy a 2001. év óta érvényben lévõ 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, az új jogszabály hatálybalépésével egyidejûleg, vagyis 2015. augusztus 15-tõl hatályát vesztette.

Az új szabályozás több lényeges ponton is változásokat hozott a több mint 14 éve hatályban lévõ rendelkezésekben, de hírlevelünkben elsõsorban az üzemeltetõket érintõ változásokat kívánjuk kiemelni. A veszélyes hulladék tárolására vonatkozóan a jogszabály az alábbi általános elõírást határozza meg:

(1) A hulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizárólag

a) a lakóingatlan területén, a társasházi, a lakásszövetkezeti, illetve az üdülõingatlanok közös használatú helyiségeiben,

b) átvételi helyen,

c) speciális gyûjtõhelyen,

d) hulladékgyûjtõ udvaron,

e) munkahelyi gyûjtõhelyen,

f) üzemi gyûjtõhelyen, valamint

g) kezelés során képzõdõ másodlagos hulladék esetén – hulladékkezelõ létesítményben gyûjtheti.

(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos

a) gyûjtõedényben,

b) konténerben

c) a hulladék biztonságos gyûjtését lehetõvé tevõ helyiségben vagy

d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelõen, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyûjti.

(3) Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyûjtõedényben vagy konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyûjteni. Az ugyanabban a gyûjtõedényben vagy konténerben történõ gyûjtésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 56. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(4) Gyûjtõedényben vagy konténerben történõ gyûjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan mûszaki védelemmel ellátott gyûjtõedényben vagy konténerben gyûjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történõ érintkezését.

Természetesen a veszélyes hulladékok telephelyi tárolása esetén a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól – részletes elõírásait továbbra is szükséges figyelembe venni.

A veszélyes hulladék elszállíttatása kapcsán is némiképpen megváltoztak az elõírások. Az új jogszabály 5.§ (1) bekezdése kimondja: (1) A veszélyes hulladékot a képzõdés helyétõl a hulladékkezelõ létesítménybe történõ elszállításig, illetve a hulladékkezelõ részére történõ átadásig az 1. melléklet 1. pontja szerinti szállítási lappal kell dokumentálni.

A szállítási lapra vonatkozó formanyomtatványt a jogszabály 1. melléklete tartalmazza.

A (2) bekezdés értelmében A szállítási laphoz egyedi sorszámtartományt kell igényelni. Sorszámtartományt az igényelhet, aki legalább székhellyel és Környezetvédelmi Ügyfél Jellel (a továbbiakban: KÜJ) rendelkezik. A sorszámtartományt az igénylõnek a környezetvédelemért felelõs miniszter 30 napon belül adja ki.

A sorszámtartomány igénylésének feltételei, és módozata:

Az igénylést papír alapon vagy elektronikus úton a környezetvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium központi levelezési vagy elektronikus postafiók címére kell megküldeni a következõ adattartalommal:

a) név,

b) székhely címe,

c) telephely címe, ha van,

d) a hulladékgazdálkodási engedély száma, ha van,

e) a hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje,

f) KÜJ, és

g) Környezetvédelmi Területi Jel (a továbbiakban: KTJ), ha van.

(4) Minden igénylõ csak egy sorszámtartománnyal rendelkezhet. A sorszámtartomány részét képezõ azonosítótól kötõjellel elválasztott sorszámot (a továbbiakban együtt: sorszám) a szállítási lap minden példányán fel kell tüntetni. A szállítási lap példányait – lehetõség szerint – folyamatosan növekvõ sorszámozással kell ellátni.

A veszélyes hulladék szállításhoz történõ átadása során a hulladék birtokosára, vagyis az átadóra az alábbi szabályokat határozza meg a jogszabály.

6.§(1) A veszélyes hulladék elszállítását megelõzõen a hulladék átadója a veszélyes hulladék szállításával kapcsolatos adatok dokumentálása érdekében a szállítási lapon a hulladékra és a hulladék átadójára vonatkozó adatokat kitölti. A szállító a szállítóra vonatkozó adatokat tölti ki.

(2) A szállítási lapot hulladék átadónként és szállítmányonként kell kitölteni. Több típusú veszélyes hulladék ugyanattól az átadótól történõ átvétele és szállítása esetén a szállítási lapon a további hulladéktípusra vonatkozó adatokat is meg kell adni. Ebben az esetben a szállítási lapon a hulladéktípusra vonatkozó mezõk bõvíthetõk.

A veszélyes hulladék szállításra történõ elõkészítése esetén a hulladék birtokosának a 6.§ (6) bekezdése szerinti szabályokat is szükséges figyelembe venni, mely a következõ: (6) A hulladék átadója gondoskodik arról, hogy a veszélyes hulladékot tartalmazó elsõdleges vagy másodlagos csomagoláson – ha a csomagolás jellege ezt lehetõvé teszi –, illetve a veszélyes hulladékon jól láthatóan és olvashatóan a szállítási lapon szereplõ sorszám és a hulladék azonosító kódja fel legyen tüntetve. Ezen feltétel nem megfelelõ teljesítése esetén a veszélyes hulladék szállítója, ill. átvevõje megtagadhatja a veszélyes hulladék átvételét.

Itt emelnénk ki, hogy az állati hullákra vonatkozóan a jogszabály 6.§ (4) bekezdése speciális szabályokat is megállapít, mely lényeges változás az eddigi szabályozáshoz képest. A részletes jogszabályi elõírás az alábbi. (4) A Ht. hatálya alá tartozó, hulladékként ártalmatlanításra kerülõ állati melléktermékek szállítása esetén szállítási lapot csak akkor kell használni, ha az állatbetegségek bejelentésének rendjérõl szóló miniszteri rendeletben (113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet – az állatbetegségek bejelentésének rendjérõl) meghatározott betegségek kórokozóival fertõzött állati melléktermékeket szállítanak. Ebben az esetben az állati mellékterméket veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

Ezen elõírás alapján az állati hullák akár jelentõs hányada is veszélyes hulladéknak minõsülhet a továbbiakban, ugyanis a hivatkozott állategészségügyi jogszabály több mint 100-féle bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegséget tartalmaz. Ez az állati hullákkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási szabályok szigorodásának tekinthetõ, és komoly felelõsség hárul ezáltal a telephelyeken munkát végzõ állatorvosokra, hogy az állati hullák boncolásakor megfelelõen határozzák meg azok elpusztulásának az okát, és ezáltal megfelelõen kerüljön az állati hulla besorolásra.

Felmerül továbbá a kérdés, hogy a veszélyes hulladéknak minõsülõ állati hullák kezelésére az állati hullákat ez idáig ártalmatlanító vállalkozások rendelkeznek-e a kellõ mûszaki feltételekkel, továbbá rendelkeznek-e a szükséges hulladékgazdálkodási engedélyekkel.

Mindezek alapján az állattartó telepeket üzemeltetõk részére javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot szerzõdött partnereikkel, és informálódjanak az új elõírás kapcsán, hogy milyen õket érintõ változások léphetnek érvénybe.

A jogszabály egyéb tekintetben az üzemeltetõk számára lényeges eltéréseket nem tartalmaz, azonban számtalan apró, a részletekben megbúvó eltérés jelentkezhet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység kapcsán.

Társaságunk ezért a telephelyi konzultációk során kiemelt figyelmet fog szentelni az új szabályozásnak való megfelelõség vizsgálatára, és az adott partnerünknek megfelelõ személyre szabott tájékoztatást nyújtunk az esetlegesen felmerülõ problémák kapcsán.

Ezen felül kérjük partnereinket, hogy feltétlenül tanulmányozzák át az új rendeletet, és amennyiben valamely rendelkezéssel kapcsolatban kérdésük merülne fel, keressenek meg minket egyedi jogszabály-értelmezési kérdésükkel.