Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2010. október 25.

Megújított minõségbiztosítási rendszerrel az ügyfelek minél magasabb színvonalú kiszolgálásáért

Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy társaságunk minõségirányítási rendszerének megújítása az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint megtörtént. A minõségirányítási rendszer új szabvány szerinti felügyeleti auditja 2010. október 05.-én sikeresen lezajlott.

Fontosabb Jogszabályváltozások

A Magyar Közlöny 134. számában jelent meg a vizek védelmével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 230/2010. (VIII. 18.) Kormányrendelet. A Kormányrendelet két jogszabály módosítását tartalmazza, melyek közül a jelentõsebb változás a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben történt. A Kormányrendelet 3. §. 9. pontjában szereplõ környezetminõségi határérték fogalmát pontosították, mely szerint elsõbbségi anyagok és egyéb veszélyes anyagok, anyagcsoportok olyan mértékû, még megengedett koncentrációja felszíni vízben vagy biótában, amelynek meghaladása a felszíni víz jó kémiai állapotának nem megfelelését okozza. A 3. §. további 5 db új fogalommal egészült ki, melyek az üledék, a vízminõségi határérték, a keveredési zóna, a jó ökológiai állapot és a bióta meghatározására vonatkoznak. A Kormányrendelet 14. §. (40) bekezdése értelmében a felügyelõség azokra a felszíni vizeket szennyezõ elsõbbségi és egyéb veszélyes anyagokra, amelyekre a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazásának szabályairól szóló miniszteri rendelet környezetminõségi határértékeket határoz meg, a befogadó terhelhetõségére tekintettel keveredési zónát jelölhet ki. A keveredési zónában az elsõbbségi és egyéb veszélyes anyagok, anyagcsoportok koncentrációja - nem érintve a felszíni víz további részét - meghaladhatja a környezetminõségi határértéket. A rendelet 27. §. (2) bekezdése értelmében az a kibocsátó, akinek felszíni vízbe történõ vízszennyezõ anyag kibocsátására a felügyelõség keveredési zónát jelölt ki, önellenõrzésre köteles. A (4) bekezdése szerint a kibocsátó a keveredési zóna határai felett és alatt köteles a befogadó vízszennyezettségének ellenõrzésére. Az ellenõrzés rendjét és szabályait a felügyelõség a kibocsátási engedélyben határozza meg. A Kormányrendelet 1. számú melléklet E pontjában lévõ, az elsõbbségi és elsõbbségi veszélyes anyagok, anyagcsoportok listája szintén módosították. A további módosítások az egyes korábbi szövegrészek átfogalmazását jelentették.

Szintén a Magyar Közlöny 134. számában jelent meg a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet. A rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lépett hatályba, továbbá hatályát veszti a felszíni vizeket szennyezõ egyes veszélyes anyagok környezetminõségi határértékeirõl és azok alkalmazásáról szóló 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet. A rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott vízszennyezettségi határétkeket kell betartani az ország területén található felszíni vizek esetében. Egy adott szennyezõanyagra meghatározott környezetminõségi határérték túllépése nem minõsül a rendeletben meghatározott elõírások megszegésének, ha az bizonyítottan országhatáron átnyúló szennyezés következménye, nem állt rendelkezésre hatékony intézkedés, és lefolytatták a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott egyeztetési mechanizmusokat az érintett országgal. A rendelet 5. §.-a értelmében a keveredési zónát úgy kell kijelölni, hogy a keveredési zóna kiterjedése - az engedélyezetten bevezetett szennyezõanyag-koncentráció mértékének figyelembevételével - a lehetõ legkisebb, valamint a bevezetési pont szennyezõanyag koncentrációja és a szennyezõanyag-kibocsátási feltételekre tekintettel arányos legyen.

Közeli határidõk

2010. december 31. Nitrátos adatszolgáltatás Nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatóknak a gazdálkodási évet (szeptember 1. és az azt követõ év augusztus 31. között) követõ december 31.-ig az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellékletében lévõ kitöltött adatlapot meg kell küldeniük a területileg illetékes talajvédelmi hatósághoz.